Regulamin
KARTA PODARUNKOWA JULITA DO SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRZY KASACH

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  1. Wydawca – JULITA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lesznie (64-100), przy ulicy Dembińskiego 66, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000610546 (zwany dalej też JULITA)
  2. Punkt Sprzedaży – położony na terytorium Polski, sklep sieci JULITA .Lista Punktów Sprzedaży oferujących i akceptujących Karty Podarunkowe dostępna na stronie internetowej www.JULITA.pl -> Nasze Sklepy
  3. Karta Podarunkowa JULITA – karta pobierana przez Nabywcę w Punkcie Sprzedaży i aktywowana w momencie doładowania w środki pieniężne, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Punktach Sprzedaży, w okresie jej ważności
  4. Nabywca – osoba fizyczna, która w Punkcie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz
   Wydawcy w wysokości równej wartości, którą doładowuje Kartę Podarunkową, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy aktywowaną Kartę Podarunkową JULITA
  5. Użytkownik – każdy posiadacz Karty Podarunkowej JULITA
  6. Towary – produkty oferowane do sprzedaży w Punktach Sprzedaży
 2. Celem skorzystania z Karty Podarunkowej JULITA Nabywca musi zaopatrzyć się w Kartę Podarunkową w Punkcie Sprzedaży.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy w kasie w Punkcie Sprzedaży środków pieniężnych w kwocie równej wartości na jaką chce doładować Kartę Podarunkową.
 4. Nabywca może doładować Kartę Podarunkową kwotą dowolnymi środkami w przedziale od 100 PLN do 2000 PLN.
 5. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości na jaką chce doładować Karty Podarunkowe w formie gotówki lub karty płatniczej.
 6. Kasjer aktywuje Kartę Podarunkową przez terminal doładowując ją środkami (gotówka/ karta płatnicza) przekazanymi przez Nabywcę.
 7. Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie po aktywacji przez kasjera w Punktach Sprzedaży w momencie przekazania środków pieniężnych przez Nabywcę.
 8. Wartość Karty Podarunkowej równa jest wartości środków pieniężnych jaką Nabywca przekazał Wydawcy.
 9. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne, czyli nie podlega zwrotowi.
 10. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 12-cy od momentu jej aktywacji. Karta podarunkowa nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.
 11. Wystawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy, po wpłacie przez niego środków, aktywnej Karty Podarunkowej a następnie do przyjmowania jej do realizacji od Użytkownika w Punktach Sprzedaży do momentu wykorzystania wszystkich środków na niej zgromadzonych w okresie ważności Karty Podarunkowej.
 12. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 4 przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie aktywowania Karty Podarunkowej.
 13. W momencie gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową, suma kwoty na jaką doładowana została karta Podarunkowa zostanie pomniejszona o kwotę odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary.
 14. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przekazanie jej kasjerowi w Punkcie Sprzedaży Karty. Kasjer w Punkcie Sprzedaży dokona pobrania z tej karty przez terminal kwoty odpowiadającej cenie Towaru nabytego przez Użytkownika od Wydawcy.
 15. W przypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż kwota środków pieniężnych pozostałych na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę innym środkiem płatniczym.
 16. Użytkownik może sprawdzić saldo Karty Podarunkowej w Punkcie Sprzedaży .
 17. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.
 18. W przypadku, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 19. Nabywca Karty Podarunkowej zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika o konieczności zapoznania się z regulaminem Karty Podarunkowej, który znajduje się na stronie internetowej www.JULITA.pl
 20. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku: upływu terminu ważności Karty Podarunkowej, braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności: niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej.
 21. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Punkt Sprzedaży połączenia elektronicznego z systemem informatycznym obsługującym Karty Podarunkowe.
 22. W wypadku gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej kwota środków pieniężnych na Karcie Podarunkowej pozostanie niewykorzystana, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 23. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi, z wyłączeniem reklamacji towarów, będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 24. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi, będą rozpatrywane tylko po okazaniu wydruku z terminala, jako dowodu doładowania Karty Podarunkowej wyłącznie w Punkcie Sprzedaży, w którym została aktywowana.
 25. W przypadku niemożności wymiany towaru w trybie reklamacji towaru zakupionego przy użyciu Karty Podarunkowej, Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową o wartości równej cenie reklamowanego towaru w dniu jego zakupu lub doładuje kartę Podarunkową okazaną przez Użytkownika.
 26. W przypadku zwrotu towaru niewadliwego w ciągu trzydziestu dni zakupionego przy użyciu Karty Podarunkowej, Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową o wartości równej zwracanego towaru lub doładuje kartę Podarunkową/ Żywieniową okazaną przez Użytkownika na wartość zwrotu.
 27. Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej, a Użytkownik poprzez użycie Karty Podarunkowej oświadczają, że zapoznali się z niniejszym Regulaminem, rozumieją jego treść, nie wnoszą do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązują się go przestrzegać.
 28. Użytkownik poprzez przedstawienie kasjerowi Punktu Sprzedaży Karty Podarunkowej do realizacji oraz odbiór w Punkcie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z wydruku z terminala posiadanego przez Wydawcę.
 29. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.
 30. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 31. Wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie wydruk z terminala świadczący o doładowaniu Karty Podarunkowej.

  powrót
copyright © 2019 Julita | created by sevencomp.pl
Mapa